Άδειες-Έξοδοι Ευέλπιδων

1) Οι Ευέλπιδες λαμβάνουν κανονική άδεια, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

2) Επίσης, οι Ευέλπιδες μπορούν να λαμβάνουν:

α) Άδεια εξόδου με ή χωρίς διανυκτέρευση, ανάλογα με τις διαταγές της Σ.Σ.Ε.

β) Τιμητική άδεια εξόδου με ή χωρίς διανυκτέρευση για περιπτώσεις που καθορίζονται κάθε φορά από τη Διοίκηση της Σ.Σ.Ε.

γ) Άδεια απομάκρυνσης από τη Φρουρά χορηγείται στους επιθυμούντες Ευέλπιδες, ανεξαρτήτως ποσοστών, λαμβάνοντας υπόψη τις διαταγές και τους περιορισμούς του ΓΕΣ για το υπόψη θέμα.

3) Ο Διοικητής της Σχολής έχει το δικαίωμα να χορηγεί σε κάθε Εύελπι, εκτάκτως και για επείγοντα λόγο, άδεια απουσίας μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες, εφάπαξ ή τμηματικά. Για περισσότερες ημέρες ζητείται η έγκριση από το ΓΕΣ.

4) Οι ευρισκόμενοι σε άδεια Ευέλπιδες οφείλουν να υποβάλουν κάθε έκτακτη αίτηση τους προς τη Σ.Σ.Ε., μέσω των κατά τόπους φρουραρχείων ή των αστυνομικών αρχών. Σε περιπτώσεις ασθένειας, εφαρμόζεται η διαδικασία που ισχύει για όλους τους στρατιωτικούς.

5) Οι χορηγούμενες από την αρμόδια επιτροπή απαλλαγών αναρρωτικές άδειες διανύονται κατά βάση στις εγκαταστάσεις της Σχολής ή στον τόπο επιθυμίας του Ευέλπιδος, ή και στα δύο, κατά την κρίση του Διοικητού της Σχολής. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη η χρονική διάρκεια της αδείας σε συνάρτηση με το όριο απουσιών για απώλεια της τάξης και των επιπτώσεων στις απαιτούμενες γνώσεις των μαθημάτων.

6) Ειδικότερα για τις άδειες των αλλοδαπών Ευελπίδων, ισχύουν τα παρακάτω:

α) Δικαιούνται τον αυτό αριθμό αδειών, όπως και οι ημεδαποί Ευέλπιδες.

β) Σε περίπτωση αίτησης επιπλέον αδείας για εθνικούς και θρησκευτικούς λόγους κατά την περίοδο της εκπαίδευσης, είναι δυνατόν να δοθεί άδεια εξόδου ή απουσίας, κατόπιν αίτησης της οικείας πρεσβείας και έγκρισης από τη Διοίκηση της Σχολής.

7) Όλοι οι Ευέλπιδες είναι υποχρεωμένοι να γνωστοποιούν στη Σχολή την ακριβή διεύθυνση κατοικίας και το τηλέφωνο τους στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών –Πειραιώς, στην οποία διαμένουν κατά τις εξόδους τους.