Φοίτηση

Το Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. χορηγεί πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Τα σχετικά με το πρόγραμμα, τον κανονισμό σπουδών και τις μεταπτυχιακές σπουδές καθορίζονται με βάση τις ισχύουσες για τα αντίστοιχα ΑΕΙ διατάξεις. Ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων, που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου είναι οκτώ.

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι:

 • Η παροχή εμπειριών μάθησης, πράξης και η απόκτηση δεξιοτήτων σχετικών με το ευρύτερο γνωστικό πεδίο της επιστήμης της άθλησης, της φυσικής αγωγής και δραστηριότητας αλλά και με στοιχεία επιμέρους εξειδίκευσης.
 • Η παροχή ερεθισμάτων για περαιτέρω εξέλιξη και διεύρυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων του πτυχιούχου με στόχο την ομαλότερη προσαρμογή του στην γεμάτη προκλήσεις και συνέχεια μεταλλασσόμενη κοινωνία - αγορά εργασίας.
 • Η δημιουργία γνώσης και ικανότητας για παροχή υπηρεσιών σε τοπικούς αλλά και εθνικούς ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς οργανισμούς σε συναφή με τον αθλητισμό δραστηριότητες.
 • Η παροχή γνώσεων και εμπειριών που θα εξοικειώσουν και θα καταστήσουν τον φοιτητή ικανό να αναζητά και να χειρίζεται τις διαθέσιμες πληροφορίες, δια μέσω νέων τεχνολογιών για τη συνεχιζόμενη - δια βίου εκπαίδευση του.

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει δύο κύκλους:

 • Ο Βασικός Κύκλος Σπουδών αφορά στα πρώτα τέσσερα εξάμηνα (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄) και περιλαμβάνει μαθήματα κορμού τα οποία παρέχουν βασικές γνώσεις σχετικές με τα αντικείμενα της αθλητικής επιστήμης. Σκοπός του Βασικού Κύκλου Σπουδών είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν τις θεωρητικές γνώσεις και τις εμπειρίες από την πρακτική εφαρμογή που κρίνονται απαραίτητες για να επιτευχθεί η εξειδίκευση που ακολουθεί στον Κύριο Κύκλο Σπουδών.
 • Ο Κύκλος Εξειδίκευσης αφορά στα τέσσερα τελευταία εξάμηνα σπουδών (Ε΄, ΣT΄, Ζ΄, και Η΄). Όλοι οι φοιτητές επιλέγουν μια κατεύθυνση από αυτές που προσφέρει το Πρόγραμμα και παρακολουθούν τα αντίστοιχα μαθήματα. Στα πλαίσια της κατεύθυνσης αυτής οι φοιτητές δηλώνουν επιπλέον μία Ειδικότητα και παρακολουθούν τα σχετικά μαθήματά της. Με τον τρόπο αυτό αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις, εμπειρίες πρακτικής άσκησης και δεξιότητες οι οποίες τους καθιστούν ικανούς στην Κατεύθυνση και την Ειδικότητα της επιλογής τους. Παράλληλα, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν σημαντικά την αναλυτική και ερευνητική τους ικανότητα και να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο χώρο της Ειδικότητάς τους.

Οι Κατευθύνσεις που παρέχει το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών είναι τρεiς:

Προπονητική, που περιλαμβάνει τις ειδικότητες: 

 • Κολύμβηση,
 • Καλαθοσφαίριση,
 • Κλασσικός Αθλητισμός,
 • Πετοσφαίριση,
 • Ποδόσφαιρο,
 • Τάε Κβο Ντο,
 • Αντισφαίριση,
 • Ρυθμική Γυμναστική,
 • Αντιπτέριση
 • Πάλη.

Αθλητική Αναψυχή και Χορός, που περιλαμβάνει τις ειδικότητες:

 • Αθλητικός τουρισμός και αναψυχή
 • Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί

Άσκηση σε Ειδικούς Πληθυσμούς, που περιλαμβάνει τις ειδικότητες:

 • Προπόνηση αποκατάστασης σε μυοσκελετικές κακώσεις και παθήσεις,
 • Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή και Δραστηριότητα.

Ο φοιτητής εγγράφεται στη σχολή στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει. Αν δεν εγγραφεί σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως. Για τη διαγραφή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών  «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής»  λειτουργεί με τη συνεργασία των Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.). Η πρωτοπορία και η μεγάλη εμπειρία του Δ.Π.Θ. σε μεταπτυχιακά προγράμματα σε συνδυασμό με τη δυναμική πορεία ανάπτυξης που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια το Π.Θ. συνέβαλλαν στην άρτια οργάνωση και στην υψηλή ποιότητα σπουδών. Η φιλοσοφία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος αντανακλά τις πιο πρόσφατες διεθνείς τάσεις. Στην υλοποίησή του ενσωματώνονται οι τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις μέσα από ένα ειδικό πρόγραμμα. Η φοίτηση σε ορισμένα μαθήματα ολοκληρώνεται με εντατική φοίτηση, ενώ σε άλλα μαθήματα η φοίτηση γίνεται από απόσταση, δηλαδή χωρίς τη φυσική παρουσία του φοιτητή. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα κατάλληλο ακόμη και σε ενδιαφερόμενους με αυξημένες υποχρεώσεις, που αδυνατούν να παρακολουθήσουν ένα Πρόγραμμα με την παραδοσιακή οργάνωση.

Απονέμεται Δίπλωμα Ειδίκευσης Φυσικής Αγωγής και το πρόγραμμα διακρίνεται στις εξής έξι ειδικότητες:

·         Μεγιστοποίηση Αθλητικής Επίδοσης ή Απόδοσης,

·         Παιδαγωγική και δημιουργική μάθηση,

·         Πρόληψη-Παρέμβαση- Αποκατάσταση,

·         Φυσική Δραστηριότητα και Αθλητική Αναψυχή,

·         Διοργάνωση δρώμενων κοινωνικής προσφοράς και θεαμάτων (ανενεργή),

·         Ελληνικοί – Διεθνείς χοροί (ανενεργή),

Τέλος το τμήμα προσφέρει και πρόγραμμα Διδακτορικού Διπλώματος.

Άγης Καλησπεράτος

 Άγης Καλησπεράτος

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Γιάννη και όλη την προπονητική ομάδα καθώς μέσα από τις προπονήσεις κατάφεραν να εμπνεύσουν την απαραίτητη πειθαρχία και τη θέληση για επιτυχία, αλλά και τη σιγουριά και την αυτοπεποίθηση των μαθητών για τις τελικές αθλητικές δοκιμασίες

Δείτε όλα τα testimonials